خط قرمز زندگیرمان های دانلودی

دانلود رمان خط قرمز زندگی

دانلود رمان خط قرمز زندگی

خلاصه رمان خط قرمز زندگی :

کاش بجای باید ها و نباید هایی که یک عمر در گوشمان زمزمه کرده اند تا راه درست را پیش برویم کمی قدرت درک افکار و عقاید من دختر و من نوجوان را داشتند.تا من قدم هایم را برای زندگی مصمم تر برمیداشتم و برای فرار از این قوانین ناعادل به بیرحم ترین آعوش زمانه پناه نمیبردم…

بخشی از پارت اول رمان خط قرمز زندگی :

ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮی ﻏﺼﻪ ﻫﺎﯾﺖ زودﺗﺮ از ﺧﻮدت ﻗﺪ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ دردﻫﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ…

ﻏﺎﻓﻞ از آﻧﮑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎﯾﺖ را در آﻟﺒﻮم ﮐﻮدﮐﯿﺖ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ای ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺰرگ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺰرگ ﺷﺪن اﺗﻔﺎق ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ! ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺻﺒﺢ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ اﺷﮑﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای رﯾﺨﺘﻦ ﻧﻤﺎﻧﺪه .

ﺳﺮدرد اﻣﺎﻧﻢ را ﺑﺮﯾﺪه اﺳﺖ!!

از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮم و ﺑﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺮوم .

ﻣﺴﮑﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮرم و ﺑﺎ دﯾﺪن رﺿﺎ ﮐﻪ روی ﮐﺎﻧﺎﭘﻪ ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﺮده ﻗﻠﺒﻢ رﯾﺶ ﻣﯿﺸﻮد!

ﺷﻮﻫﺮم ﺗﻤﺎم ﺷﺐ را اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪه و ﻧﮑﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺨﻮرد؟

او ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺮﯾﻀﯽ را ﻧﺪارد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯿﺸﻮد .

ﻣﺜﻞ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺸﻮد! اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮﯾﻀﯽ دوﺳﺖ دارم !وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ی ﺳﺮﺗﻖ ﻣﯿﺸﻮد دوﺳﺘﺶ دارم!

ﺑﻪ اﺗﺎق ﺧﻮاب ﻣﯿﺮوم ﺗﺎ ﭘﺘﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺎﺋﻨﻢ ﺑﯿﺎورم. ﺧﺮده ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺟﺎی ﻗﺎب آﯾﻨﻪ روی ﻣﯿﺰ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد. ﭘﺘﻮ را روﯾﺶ ﻣﯿﮑﺸﻢ و ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ.

ﻣﻦ ﻃﻌﻢ ﺧﻮاﺑﯿﺪن روی اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎﭘﻪ را زﯾﺎد ﭼﺸﯿﺪه ام !ﭼﻪ ﺷﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ اﻧﻘــــــــﺪر ﻣﻨﺘﻈﺮش ﻣﺎﻧﺪم ﮐﻪ ﺧﻮاﺑﻢ ﺑﺮد .اﻣﺎ او ﻣﯿﺎﻣﺪ .

ﻣﻦ را در آﻏﻮش ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ و ﺑﻪ اﺗﺎق ﻣﯿﺒﺮد.

ﻧﮕﺎﻫﻢ را از او ﻣﯿﮕﯿﺮم و ﺑﻪ اﺗﺎق ﻣﯿﺮوم .اﮔﺮ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺎرش ﺑﻤﺎﻧﻢ اﮔﺮ ﺑﺎزﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﺶ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮم! اﻣﺎ اﯾﻨﺒﺎر ﺟﺎی ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .

دﯾﮕﺮ ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪن ﺑﺲ اﺳﺖ!! اداﻣﻪ ی اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺰ درد ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮی ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻧﺪارد !

دانلود رمان خط قرمز زندگی | لینک دانلود رمان خط قرمز زندگی | رمان خط قرمز زندگی

باکس دانلود

دانلود نسخه pdf

رمز فایل ها در صورت نیاز : persianroman.ir

عضویت در کانال تلگرام این رمان
زیبا اندیشی
برچسب ها

رمان نویس

امیدارم از خواندن رمان ها لذت ببرید. ایدی تلگرام جهت درخواست رمان یا حذف رمان https://t.me/dinadl_ir

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده − 3 =