کانال رمان با تو تا ابدیت

  • با تو تا ابدیت
    دانلود رمان با تو تا ابدیت

    دانلود رمان با تو تا ابدیت جلد دوم

    دانلود رمان با تو تا ابدیت جلد دوم تو جلد اول رمان خوندیم که هستی و سپهر بعد از سختی هایی بهم رسیدند  امادوباره یک سو تفاهم یک غروریک سرنوشت یک تقدیر باعث جدایی آنها شد مقصر کی بود؟  هستی،سپهر یا یا غرور و خود خواهی اتقدیر ؟ مقصرها زیاد بودن اما تنها مقصر واقعی عشق بود…. تو جلد اول رمان…

    بیشتر بخوانید »
  • زیبا اندیشی